logo

М О Я    О С Е Т И ЯЗУЙМОН ÆХСÆВÆ ГЪÆДИ

Бæрзонд хуæнхти сæртæй цъететæ гъизунцæ.
Тар гъæдæ сæ буни цæурæхцæ кæнуй.
Æносон лæгæтти сирдтæ дæр хуссунцæ.
Арв дæр мин цæстемæй гъæдæмæ кæсуй.

Даргъ зуймон æхсæви ку'сцудæй мæйæ дæр, —
йе дæр, саст æхсирфау, равдиста æхе.
Кирсæ къалеутæбæл рæхцунцæ мæргътæ дæр,
Æнсури ирдгæмæ тавунцæ сæхе.

Арф унгæг мæскъитæй не'гъусуй дони гъæр,
йе'рцæвæн дортæбæл ниймирæй ехæй.
Сор сифтæри бунæй не'змæлуй мистæ дæр,
салд æхсæрæ сæттун уомæй иронх æй.

НОЧЬ В ЗИМНЕМ ЛЕСУ

С вершин гор высоких ледник дышит стужей,
Под ним лес дремучий как будто бы спит.
Спят звери в пещерах на каменных ложах,
Стотысячным оком в лес небо глядит.

На небе морозном явился и месяц,
Как сломанный серп засверкал в вышине,
И дремлют на ветвях озябшие птицы,
Промозглая стужа их греет во сне.

Из узких, глубоких расщелин не слышно
Журчанье замерзшего там ручейка.
Под павшей листвой не шевелятся мыши,
Грызть мерзлый орех позабыли пока.

1926 анзи декабри 30 бон

Зæрди дуар
Къуæтти
Уæлмæрдхуæрнæг
Зæронд лæг
Цъете
Курес æма къæлмæг
Нæ зумæг
Фарнæ
Ци зæгъон?
Æнæсагъæс
Бунгард
Тох
Æлдаргинтæ
Цæбæл нийнæфтæ?
Курæнтти сайд
Сувæллон
Фæсмон
Бæхвæндагбæг
Совахъ æма бæзæрхуг
Гъазти
Нарти фæндæ
Дууæ æрдхуарди
Фæндæ
Гæкгуги хузи
Гъастгæнæгæн
Мæтъæл
Гъарæнгæ
Фæйдтон мæ цард
Уаддзалх
Киндзæн
Мæнгæ соми
Еунæг
Хæфсæ
Кæлхуард
Бæхбадæг
Цæмæй къуру дæн?
Мæсуги
Æнгарæн
Къæрнæхи осæ
Бинонтæ
Æнцон дин æй
Кувдгæнгутæн
Мæ зæрдæ
Цæун
Хъазахи нифс
Сæнттæ
Къазармай
Æнбæлттæн
Нæ мæрдтæн
Нигъгъæрзæн нæ фæрстæЙ
Мæстиноки мæгуртæ
Цæргæстæ
Ледзæг
Ледзæги зар
Дусæрон цæргæс
Уалдзæг
Гъæр
Зæрбатгутæ
Сæрдæ
Уæрæйдæ заргæй
Кувд
Нæ фæззæг
Бинонти цард
Мардæн
Осгорти зар
Фæдес
Ма ми гъаст кæнæ
Гъæйдæ-гъа!
Кермен
Нæ косæг лæг
Кæуæг
Гоппойти къуар
Æрæгзумæги
Нæ фæсевæдæн
Косгути бæрæгбон
Хадзимæт рæмонти
Еумæйаг мæрдтæн
Бонвæрни мадæ
Киндзхонтæ
Агубекир
Раздзæуæгæн
Нæ царди нивтæ
Бæллах
Дугъ-дугъ
Нæ бæласæ
Рæстдзинадæ
Фун
Нæуæг æгъдаубæл
Мартъи
Æз уотæ зæгъун
Дзæгъæл
Михал Гарданти
Къибилти Гугъойæн
Уарунгор
Мæ дзурдтæ
Ка ке хæссуй?
Курд
Сау гъæр
Гулæри
Тæтæрхъан Билаонти
Бердити Дударæн
Бонгинтæн
Китай
Зар
Хъурмаллухъ
Уæргъдзау
Нифсгин
Æхсирф æма дзæбокæ
Нæуæг зарæгæн
Тæлæтгæнгутæн
Зуймон æхсæвæ гъæди
Цæмæн ледзис?
Æфхуæргутæн
Мæ зин зонæг
Совет æнервæзæг
Саст къах
Уазал хæдзари
Гъæй-уй!
Фурхуæрдæй сæйгæ
Оси Пъолций
Багъæратæн
Киндзæн
Сакко æма Ванцеттийæн
Иронæн
Нæ цини бон

Поэзийы Курдон(Скъодтати Эльбрус)
Певец свободы(Нафи Джусойты)