logo

М О Я    О С Е Т И ЯГЪАЗТИ

Рахес фарсæй сæ хестæртæ
низзарунцæ цæрдæгæй.
Ниххуæцунцæ, æрсемунцæ
Сæ фингæбæл зилдæгæй.
Галеу фарсæй дзи кæстæртæ
æсхъеунцæ сæ рæнгъæй.
Сæ фæндурдзæгъдæг — еу кизгæ
куд син цæгъдуй æ зæрдæй!
Нæ хестæртæ сæ къеретæн
нæ тæрсунцæ ледзунæй.
Рæсугъд кизгæ æ уарзонæн
кæмæй тæрсуй есунæй?
«æсси къуда, æсси къуда,
куд уин зæгъуй мæ фæндур?
Мæстæй мæла бæсти фудуаг —
бæсти сабур мæ уæлхъур».

1912 анзи майи 2 бон

НА ТАНЦАХ

Направо старшие сидят,
Их песня весела.
Рука с рукою — встали в ряд.
Симд пляшут вкруг стола.
А слева младшие стремглав,
Пустились с места в пляс.
И гармонистка, ритм поймав,
За дело принялась.

Чего бояться старикам, —
Не убежит пирог!..
Тревожно девушке, — дружка
Кто б здесь похитить смог?
Асси-куда! «Меня не тронь,
Ты слишком смел и груб.
Не для тебя поет гармонь.
Мне самый скромный люб!»

Зæрди дуар
Къуæтти
Уæлмæрдхуæрнæг
Зæронд лæг
Цъете
Курес æма къæлмæг
Нæ зумæг
Фарнæ
Ци зæгъон?
Æнæсагъæс
Бунгард
Тох
Æлдаргинтæ
Цæбæл нийнæфтæ?
Курæнтти сайд
Сувæллон
Фæсмон
Бæхвæндагбæг
Совахъ æма бæзæрхуг
Гъазти
Нарти фæндæ
Дууæ æрдхуарди
Фæндæ
Гæкгуги хузи
Гъастгæнæгæн
Мæтъæл
Гъарæнгæ
Фæйдтон мæ цард
Уаддзалх
Киндзæн
Мæнгæ соми
Еунæг
Хæфсæ
Кæлхуард
Бæхбадæг
Цæмæй къуру дæн?
Мæсуги
Æнгарæн
Къæрнæхи осæ
Бинонтæ
Æнцон дин æй
Кувдгæнгутæн
Мæ зæрдæ
Цæун
Хъазахи нифс
Сæнттæ
Къазармай
Æнбæлттæн
Нæ мæрдтæн
Нигъгъæрзæн нæ фæрстæЙ
Мæстиноки мæгуртæ
Цæргæстæ
Ледзæг
Ледзæги зар
Дусæрон цæргæс
Уалдзæг
Гъæр
Зæрбатгутæ
Сæрдæ
Уæрæйдæ заргæй
Кувд
Нæ фæззæг
Бинонти цард
Мардæн
Осгорти зар
Фæдес
Ма ми гъаст кæнæ
Гъæйдæ-гъа!
Кермен
Нæ косæг лæг
Кæуæг
Гоппойти къуар
Æрæгзумæги
Нæ фæсевæдæн
Косгути бæрæгбон
Хадзимæт рæмонти
Еумæйаг мæрдтæн
Бонвæрни мадæ
Киндзхонтæ
Агубекир
Раздзæуæгæн
Нæ царди нивтæ
Бæллах
Дугъ-дугъ
Нæ бæласæ
Рæстдзинадæ
Фун
Нæуæг æгъдаубæл
Мартъи
Æз уотæ зæгъун
Дзæгъæл
Михал Гарданти
Къибилти Гугъойæн
Уарунгор
Мæ дзурдтæ
Ка ке хæссуй?
Курд
Сау гъæр
Гулæри
Тæтæрхъан Билаонти
Бердити Дударæн
Бонгинтæн
Китай
Зар
Хъурмаллухъ
Уæргъдзау
Нифсгин
Æхсирф æма дзæбокæ
Нæуæг зарæгæн
Тæлæтгæнгутæн
Зуймон æхсæвæ гъæди
Цæмæн ледзис?
Æфхуæргутæн
Мæ зин зонæг
Совет æнервæзæг
Саст къах
Уазал хæдзари
Гъæй-уй!
Фурхуæрдæй сæйгæ
Оси Пъолций
Багъæратæн
Киндзæн
Сакко æма Ванцеттийæн
Иронæн
Нæ цини бон

Поэзийы Курдон(Скъодтати Эльбрус)
Певец свободы(Нафи Джусойты)