logo

М О Я    О С Е Т И ЯКЪÆРНÆХИ ОСÆ
(Гъарæнгæ)

Мæ бон бакæла, мæ ниййергутæй
дзæгъæл ку нийзадтæн.
Мæ хъал æнсувæр, дæ од есунбæл
цирагъ дарæг ку адтæн.

Цæмæн ма цæрун, æгадæй цæргæй,
цæмæн ма фæразун.
Ци хъæбæр зин æй, хæдзарæй цæугæй,
уæхæн мард ниууадзун...

Мæ бинонти цагъд мæ цæстæй уингæй,
сæ бунбæл ку ниудтон, —
рæузæрдæ кизгау цард иссерунмæ
цæмæн ма нифс кодтон.

Фудирай фæууа, мæнгæ ка дзурдта:
«Некæдбал радавдзæй».
Фудæнгъæл фæууон, ку неци 'ймæ ес
сæ фидтæлти фарнæй.

Тæходуй, æма нæ хедгун кустæй
нæхе ку хæссйанæ.
Нæ сувæллæнтти нæ фæдбæл хонгæй,
ку нæ син тæрсианæ.

Фал йе 'сæвди куст æ зунди'й, æма'й
ку нæбал ниууадздзæй.
æ кустмæ бæллæг зæрдæ'й æма'й
хъæбæр тагъд ку стъалдзæй.

1914 анзи ноябри 29 бон

 ЖЕНА ВОРА
 (Причитанье)

О горе мне! Отец и мать
Навек ушли от нас.
Мой гордый брат, свечу держать
Пришлось в твой смертный час.

Зачем дышу, зачем живу?
Беда со всех сторон.
В моем повыстывшем дому
Лишь память похорон.

У очага, отец и мать,
Я выла день и ночь.
О счастье принялась мечтать
В несчастьи ваша дочь.

Будь проклят тот, солгавший мне:
«Я брошу воровать».
В нем предков благородства нет,
Он обманул опять.

О, если бы тяжелый труд
Достался б нам в удел,
Детей учить, как подрастут,
Добру бы он хотел.

Но нет, другое на уме,
И знаю наперед,
Что в яме воровства, на дне
Он свой конец найдет.

Зæрди дуар
Къуæтти
Уæлмæрдхуæрнæг
Зæронд лæг
Цъете
Курес æма къæлмæг
Нæ зумæг
Фарнæ
Ци зæгъон?
Æнæсагъæс
Бунгард
Тох
Æлдаргинтæ
Цæбæл нийнæфтæ?
Курæнтти сайд
Сувæллон
Фæсмон
Бæхвæндагбæг
Совахъ æма бæзæрхуг
Гъазти
Нарти фæндæ
Дууæ æрдхуарди
Фæндæ
Гæкгуги хузи
Гъастгæнæгæн
Мæтъæл
Гъарæнгæ
Фæйдтон мæ цард
Уаддзалх
Киндзæн
Мæнгæ соми
Еунæг
Хæфсæ
Кæлхуард
Бæхбадæг
Цæмæй къуру дæн?
Мæсуги
Æнгарæн
Къæрнæхи осæ
Бинонтæ
Æнцон дин æй
Кувдгæнгутæн
Мæ зæрдæ
Цæун
Хъазахи нифс
Сæнттæ
Къазармай
Æнбæлттæн
Нæ мæрдтæн
Нигъгъæрзæн нæ фæрстæЙ
Мæстиноки мæгуртæ
Цæргæстæ
Ледзæг
Ледзæги зар
Дусæрон цæргæс
Уалдзæг
Гъæр
Зæрбатгутæ
Сæрдæ
Уæрæйдæ заргæй
Кувд
Нæ фæззæг
Бинонти цард
Мардæн
Осгорти зар
Фæдес
Ма ми гъаст кæнæ
Гъæйдæ-гъа!
Кермен
Нæ косæг лæг
Кæуæг
Гоппойти къуар
Æрæгзумæги
Нæ фæсевæдæн
Косгути бæрæгбон
Хадзимæт рæмонти
Еумæйаг мæрдтæн
Бонвæрни мадæ
Киндзхонтæ
Агубекир
Раздзæуæгæн
Нæ царди нивтæ
Бæллах
Дугъ-дугъ
Нæ бæласæ
Рæстдзинадæ
Фун
Нæуæг æгъдаубæл
Мартъи
Æз уотæ зæгъун
Дзæгъæл
Михал Гарданти
Къибилти Гугъойæн
Уарунгор
Мæ дзурдтæ
Ка ке хæссуй?
Курд
Сау гъæр
Гулæри
Тæтæрхъан Билаонти
Бердити Дударæн
Бонгинтæн
Китай
Зар
Хъурмаллухъ
Уæргъдзау
Нифсгин
Æхсирф æма дзæбокæ
Нæуæг зарæгæн
Тæлæтгæнгутæн
Зуймон æхсæвæ гъæди
Цæмæн ледзис?
Æфхуæргутæн
Мæ зин зонæг
Совет æнервæзæг
Саст къах
Уазал хæдзари
Гъæй-уй!
Фурхуæрдæй сæйгæ
Оси Пъолций
Багъæратæн
Киндзæн
Сакко æма Ванцеттийæн
Иронæн
Нæ цини бон

Поэзийы Курдон(Скъодтати Эльбрус)
Певец свободы(Нафи Джусойты)